Giải SBT Toán 5 Ôn tập về số tự nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượng

Bài 359 (trang 65 Bài tập Toán 5): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1m 25 cm = …. cm; 1m 25 cm = …. m

b) 1 m225 cm2=…cm2; 1 m225 cm2=…  m2.

c) 1 m325 cm3=…cm3; 1 m325 cm3=…  m3.

Lời giải

a) 1m 25 cm = 125 cm; 1m 25 cm = 1,25 m

b) 1 m225 cm2=10  025  cm2; 1 m225 cm2=1,0025  m2.

c) 1 m325 cm3=1  000  025  cm3; 1 m325 cm3=1,000025  m3.

Xem thêm lời giải Sách bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết khác:

Bài 327 trang 60 Sách bài tập Toán 5 Tập 2: Đọc các số sau: 24 356; 143 592; 6 328 457; 246 983 751…

Bài 328 trang 60 Sách bài tập Toán 5 Tập 2: Viết số tự nhiên liền sau của mỗi số sau…

Bài 329 trang 60 Sách bài tập Toán 5 Tập 2: Điền dấu >, <, = thích hợp…

Bài 330 trang 60 Sách bài tập Toán 5 Tập 2: Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn…

Bài 331 trang 60 Sách bài tập Toán 5 Tập 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng…

Bài 332 trang 61 Sách bài tập Toán 5 Tập 2: Khoanh vào chữ đặt ở câu trả lời đúng…

Bài 333 trang 61 Sách bài tập Toán 5 Tập 2: Rút gọn các phân số…

Bài 334 trang 61 Sách bài tập Toán 5 Tập 2: Quy đồng mẫu số các phân số…

Bài 335 trang 61 Sách bài tập Toán 5 Tập 2: Điền dấu (>; < ; =) thích hợp…

Bài 336 trang 62 Sách bài tập Toán 5 Tập 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng…

Bài 337 trang 62 Sách bài tập Toán 5 Tập 2: Viết các phân số 1/2; 1/3; 3/8 theo thứ tự từ bé đến lớn…

Bài 338 trang 62 Sách bài tập Toán 5 Tập 2: Đọc số thập phân, nêu phần nguyên, phần thập phân và giá trị theo vị trí…

Bài 339 trang 62 Sách bài tập Toán 5 Tập 2: Viết số thập phân có…

Bài 340 trang 62 Sách bài tập Toán 5 Tập 2: Bỏ các chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân để có các số thập phân…

Bài 341 trang 62 Sách bài tập Toán 5 Tập 2: Điền dấu (>; <; =) thích hợp…

Bài 342 trang 63 Sách bài tập Toán 5 Tập 2: Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn…

Bài 343 trang 63 Sách bài tập Toán 5 Tập 2: Viết ba số thập phân lớn hơn 9,61 và nhỏ hơn 9,62…

Bài 344 trang 63 Sách bài tập Toán 5 Tập 2: Tìm số tự nhiên x biết…

Bài 345 trang 63 Sách bài tập Toán 5 Tập 2: Tìm hai số tự nhiên liên tiếp thích hợp x và y sao cho…

Bài 346 trang 63 Sách bài tập Toán 5 Tập 2: Tìm một số thập phân thích hợp để viết vào chỗ chấm sao cho…

Bài 347 trang 63 Sách bài tập Toán 5 Tập 2: Tìm một phân số thích hợp để viết vào chỗ chấm sao cho…

Bài 348 trang 63 Sách bài tập Toán 5 Tập 2: Viết các phân số sau thành phân số thập phân…

Bài 349 trang 63 Sách bài tập Toán 5 Tập 2: Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân…

Bài 350 trang 63 Sách bài tập Toán 5 Tập 2: Viết các hỗn số sau thành số thập phân…

Bài 351 trang 63 Sách bài tập Toán 5 Tập 2: Viết các hỗn số sau thành số thập phân…

Bài 352 trang 64 Sách bài tập Toán 5 Tập 2: Viết các số thập phân sau thành hỗn số…

Bài 353 trang 64 Sách bài tập Toán 5 Tập 2: Viết các số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm…

Bài 354 trang 64 Sách bài tập Toán 5 Tập 2: Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân…

Bài 355 trang 64 Sách bài tập Toán 5 Tập 2: Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân…

Bài 356 trang 64 Sách bài tập Toán 5 Tập 2: Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là héc-ta…

Bài 357 trang 64 Sách bài tập Toán 5 Tập 2: Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân…

Bài 358 trang 65 Sách bài tập Toán 5 Tập 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm…

Bài 360 trang 65 Sách bài tập Toán 5 Tập 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)…

Categorized in: