Bài viết này sẽ tìm hiểu mối quan hệ giữa hai đơn vị km/h và m/s, đồng thời hướng dẫn chuyển đổi kilômét trên giờ sang mét trên giây (km/h sang m/s) và mét trên giây sang kilômét trên giờ (m/s sang km/h) bằng công cụ chuyển đổi và bảng chuyển đổi.

1. Cách đổi km/h sang m/s bằng công thức. 1m/s bằng bao nhiêu km/h?

Theo Howmanyounces, việc chuyển đổi kilômét trên giờ sang mét trên giây (km/h sang m/s) và mét trên giây sang kilômét trên giờ (m/s sang km/h) thực ra rất dễ dàng vì cả hai đơn vị đều được sử dụng để đo tốc độ.

Mét và kilômét được sử dụng để đo chiều dài, trong khi giây và giờ được sử dụng để đo thời gian.

Giữa chúng có mối quan hệ như sau:

1 kilômét (km) = 1000 mét (m) → 1 m = 1/1000 km

1 giờ (h) = 3600 giây (s) → 1 s = 1/3600 h

Vì vậy, nếu chúng ta muốn chuyển đổi km/h thành m/s và m/s thành km/h, chúng ta có thể viết:

1 km/h = 1000 m / 3600 s = 5m / 18s = 0,277778 m/s

1 m/s = (1/1000) km / (1/3600) h = 3600 km / 1000 h = 18 km / 5 h = 3,6 km/h

Hai công thức cuối cùng này cho phép chúng ta dễ dàng chuyển đổi m/s thành km/h và km/h thành m/s.

đổi km/h sang m/s, km/h sang m/s Một đồng hồ đô tốc độ km/h trên ôtô. (Ảnh: Wikipedia)

2. Những ví dụ về chuyển đổi kilômét trên giờ sang mét trên giây (km/h sang m/s) và mét trên giây sang kilômét trên giờ (m/s sang km/h)

4 m/s bằng bao nhiêu km/h?

Để chuyển đổi tốc độ đã cho tính bằng mét trên giây thành tốc độ tính bằng km/h, chúng ta có thể viết:

v = 4 m/s = 4 * 18/5 km/h = 14,4 km/h

Vì vậy, 4 m/s bằng 14,4 km/h.

40 km/h bằng bao nhiêu m/s?

Để chuyển đổi tốc độ đã cho tính bằng km/h thành tốc độ đã cho tính bằng mét trên giây, chúng ta có thể viết

v = 40 km/h = 40 * 5/18 m/s = 11,111 m/s

Vì vậy, 16 km/h bằng 4,444 m/s.

100 km/h sang m/s:

v = 100 * 5/18 = 27,77 m/s

100 m/s sang km/h:

v = 100 * 18/5 m/s = 360 km/h

3. Công cụ tự động chuyển đổi kilômét trên giờ sang mét trên giây (km/h sang m/s) và mét trên giây sang kilômét trên giờ (m/s sang km/h)

Để chuyển đổi kilômét trên giờ sang mét trên giây (km/h sang m/s) bạn vui lòng nhập giá trị cần chuyển đổi vào ô Enter speed, rồi nhấn vào nút Convert.

Trong trường hợp bạn muốn chuyển đổi mét trên giây sang kilômét trên giờ (m/s sang km/h), vui lòng nhấn vào nút Choose other units, rồi chọn m/s, rồi bạn nhập giá trị cần chuyển đổi vào ô Enter speed, giá trị km/h tương ứng sẽ hiện trong kết quả chuyển đổi thứ 2.

4. Bảng chuyển đổi kilômét trên giờ sang mét trên giây (km/h sang m/s) và mét trên giây sang kilômét trên giờ (m/s sang km/h)

Dưới đây là các bảng hỗ trợ chuyển đổi nhanh từ km/h sang mét trên giây (km/h sang m/s) và mét trên giây sang km/h (m/s sang km/h):

Kilômét trên giờ (km/h) Mét trên giây (m/s) 1.0 0,2777 2.0 0,5555 3.0 0,8333 5.0 1.3888 8,0 2.2222 10,0 2.7777 20,0 5.5555 30,0 8.3333 50,0 13.888 100,0 27.777 Mét trên giây (m/s) Kilômét trên giờ (km/h) 1.0 3.6 2.0 7.2 3.0 10.8 5.0 18,0 8,0 28,8 10,0 36,0 20,0 72.0 30,0 108.0 50,0 180.0 100,0 360.0

Để biết thêm giá trị, vui lòng sử dụng công cụ chuyển đổi.

Văn Thiện

Theo Howmanyounces

Xem thêm:

  • 1 tấc bằng bao nhiêu cm? Cách đổi li, phân, tấc, thước sang cm
  • 1 yard bằng bao nhiêu mét, cm, dm, km, inch, và feet?
  • Đổi inch sang mm, 1 inch bằng bao nhiêu mm? 1 mm là bao nhiêu inch?

Categorized in: