Câu hỏi:

Chất nào sau đây là muối axit?

A. NaHSO4.

B. KNO3.

C. Na2SO4.

D. NaCl.

Đáp án A.

Chất là muối axit là NaHSO4, muối axit là muối mà hidro trong gốc axit vẫn còn khả năng phân ly ra H+, hóa trị của gốc axit bằng số nguyên tử H đã được thay thế.

Giải thích nguyên nhân chọn đáp án A:

Muối axit có tính chất sau đây:

– Tính chất hóa học của muối axit gần như đầy đủ tính chất của muối và axit. Muối axit vừa tác dụng được với axit mạnh hơn nó, vừa có tác dụng với bazơ tạo muối trung hòa và tác dụng với muối. Bên cạnh đó, có một số muối axit đặc biệt như muối photphat, có tác dụng với axit photphoric và tạo muối photphat mới. Muối có tính axit sẽ làm quỳ tím hóa đỏ.

– Phản ứng với muối:

+ Thể hiện tính chất của một muối, muối axit phản ứng với muối tạo ra muối mới (muối của axit mạnh) và axit mới, sản phẩm phải có một chất ít tan, không bền, một chất bay hơi hoặc tạo thành một chất axit mới mà gốc axit ít phân ly (Axit yếu).

+ Cụ thể:

NaHSO4 + Na2CO3 -> Na2SO4 + NaHCO3.

NahCO3 có gốc axit HCO3 phân ly yếu trong dung dịch, trường hợp Na2CO3 dư.

NaHSO4 hết, Na2CO3 vẫn dư chỉ có một nguyên tử kim loại trong muối của axit yếu ban đầu Na2CO3 bị thay thế.

– Phản ứng trung hòa:

+ Thể hiện tính chất của một axit, muối axit tham gia phản ứng trung hòa với bazơ tạo thành muối và nước.

+ Khi muối axit cho vào môi trường kiềm, lập tức nó bị trung hòa. Do đó, tạo thành muối trung hòa ứng với axit ban đầu.

NaHCO3 + NaOH -> Na2CO3 + H2O.

– Phản ứng với muối axit:

+ Khi hai muối axit phản ứng với nhau một chất sẽ đóng vai trog axit, một chất đóng vai trò muối khi đó muối axit của axits mạnh đóng vai trò axit.

+ NaHSO4 đóng vai trò là axit còn NaHCO3 là muối của axit yếu. Vì thế, sản phẩm là muối của axit mạnh và axit yếu cacbaonic không bền, bị phân hủy thành CO2.

NaHSO4 + NaCO3 -> Na2SO4 + H2O + CO2.

– Những loại muối axit thường gặp:

+ Muối photphat: Gồm có ba loại PO4, HPO4, H2PO4 các muối này có tính chất tương tự nhau.

+ Muối hidro cacbonat: Phân ly ra HCO3- ion này lưỡng tính, dễ bị nhiệt phân tạo muối trung hòa.

+ Muối hidro sunfat: Phân ly hoàn toàn trong nước tạo H+ và SO4 và cation kim loại có tính chất gần giống với H2SO4 loãng.

Như vậy, Đối với câu hỏi Chất nào sau đây là muối axit? Là câu hỏi đã được chúng tôi phân tích chi tiết trong bài viết phía trên. Chúng tôi mong rằng với những nội dung trong bào viết sẽ giúp được quý bạn đọc.

Categorized in: